Language Selector

Wiki

FrontPage

13632892 Views
Average (27 Votes)

Message Boards

Sự khác nhau giữa CDP vs CRM

BB
bizfly crm bizflycrm, modified 1 Month ago.

Sự khác nhau giữa CDP vs CRM

Youngling Posts: 1 Join Date: 10/21/21 Recent Posts
CDP là một hệ thống được đóng gói, tạo ra một cơ sở dữ liệu người dùng chắc chắn và thống nhất. Nó có thể chứa tất cả các loại nguồn dữ liệu và cho các hệ thống khác khả năng truy cập vào như một trung tâm cho các hoạt động quảng cáo. Khoảnh khắc là những nhân tố thiết yếu tạo nên các mối quan hệ. Sự khác nhau giữa CDP vs CRM là những thứ mà khách hàng sẽ nhớ và sẽ xác định cách họ nhìn nhận nhãn hàng của bạn. Đó là lý do vì sao các công ty luôn tập trung khai thác những khoảnh khắc đó tốt nhất thông qua một số (có thể là tất cả) kênh bán hàng của mình.
Tham khảo: https://bizfly.vn/techblog/cdp-la-gi.html

Calendar

VIET NAM's Calendars